Dokument bez tytułu

Oferta dla importerów i producentów
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Polska Korporacja Recyklingu oferuje pomoc przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na rynek krajowy:

  • produkującym i sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt (producentom sprzętu)
  • sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę
  • prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrz-wspólnotowym nabyciem sprzętu w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Polska Korporacja Recyklingu współdziała z firmami Wprowadzającymi sprzęt elektryczny i elektroniczny celem spełnienia obowiązków i wymagań jakie nałożyła Ustawa ZSEE.
Zasady współpracy określa umowa o współpracy zawierana w formie pisemnej pomiędzy Wprowadzającym sprzęt a prowadzącym Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, zgodnie z wymaganiami artykułu 33 Ustawy.
Producenci, importerzy oraz dokonujący wewnątrz-wspólnotowego nabycia sprzętu są zobowiązani Ustawą do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu przeznaczonego zarówno z gospodarstw domowych jak i również dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
Przedsiębiorcy samodzielnie nie mogą sprostać obowiązkom Ustawy, ponieważ Ustawa wskazuje zawarcie umowy. Określony umownie koszt gospodarowania odpadami (KGO) w pełni gwarantuje realizację tego zadania.

Polska Korporacja Recyklingu jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0008344ZPRBP
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Zakład Przetwarzania Zużytych Baterii i Akumulatorów.
Jesteśmy jednym z największych w Polsce Zbierających i Zakładów Przetwarzania Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Współpracujemy w zakresie zbierania z ponad 300 przedsiębiorstwami komunalnymi; ponad 400 sklepami i organizacjami handlowymi; Jednostkami Samorządu terytorialnego; serwisami sprzętu i instalatorami a także rzeszą bezpośrednich wytwórców odbieranych przez nas odpadów. W zakresie przetwarzania odpadów zużytego sprzętu – dysponujemy instalacją zapewniającą przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa oraz normami ochrony środowiska do 10 Mg odpadów niebezpiecznych na dobę.

Zapraszamy firmy Wprowadzające sprzęt zainteresowane współpracą do kontaktu z nami.

Oferujemy pełne doradztwo i wskazania odnośnie kwalifikacji grup i rodzajów wprowadzanego sprzętu ; przygotujemy i wypełnimy dla Państwa wymagane wnioski o wpis do rejestru, obliczymy wysokość opłaty rejestrowej i rocznej w GIOŚ.

Korzyści ze współpracy z Polską Korporacją Recyklingu:

  • W ramach zawartej umowy gwarantujemy osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, a tym samym wyeliminowanie konieczności poniesienia wysokiej opłaty produktowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska;
  • Sporządzimy dla Państwa prawidłową dokumentację oraz zapewnimy jej prawidłowy obieg w terminach określonych w ustawie
  • Doświadczenie i wiedza pozwoliły stworzyć nam ofertę gwarantującą Klientom najwyższą jakość i korzystne ceny świadczonych przez nas usług
  • Warunki zawieranych umów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów
  • Zasięg naszej działalności jest ogólnopolski
  • Współpracujemy od kilku lat z fundacją, która poprzez swe działania społecznej edukacji ekologicznej, organizuje i przeprowadza we współpracy z Wprowadzającymi sprzęt - Publiczne Kampanie Edukacyjne, do prowadzenia i finansowania których zobowiązani są Wprowadzający na mocy Ustawy o zużytym sprzęcie.

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji handlowych.

 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.