Dokument bez tytułu

Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne
do produkcji paliwa alternatywnego.

Polska Korporacja Recyklingu w ramach swojej działalności przetwarza odpady, które nie są odpadami niebezpiecznymi na paliwo alternatywne.

Wytwórcom odpadów wystawia Karty Przekazania Odpadów
potwierdzające przyjęcie przez Korporację pełnej odpowiedzialności za ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem i klasyfikacją.
W ten sposób pozytywnie wpływamy na ochronę środowiska zmniejszając zużycie paliw nieodnawialnych i jednocześnie ograniczając duże ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji poprzez składowanie ich na wysypiskach śmieci.

Polska Korporacja Recyklingu odbiera i przetwarza
odpady oznaczone niżej wymienionymi kodami :


02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
0201odpady z rolnictwa, sadownictwa,
upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 03odpadowa masa roślinna
02 01 04odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07odpady z gospodarki leśnej
02 01 99inne niewymienione odpady
0203 odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym
odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy ( z wyłączeniem 0207 )
02 03 82odpady tytoniowe

02 03 99inne niewymienione odpady

03
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji
płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.
0301 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01odpady z kory i korka
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir - inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 99inne niewymienione odpady
0303 odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej,
papieru i tektury
03 03 01odpady z kory i drewna

04
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego.
0401 odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 08odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom
( wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór )
04 01 99 inne niewymienione odpady
0402 odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09odpady materiałów złożonych(np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 21odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 99inne niewymienione odpady

07
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii organicznej.
0702 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 13odpady tworzyw sztucznych
07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 inne niewymienione odpady

12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
1201 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
12 01 05odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.
1501 odpady opakowaniowe (włącznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi
15 01 01opakowania z papieru tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 09 opakowania z tekstyliów
1502 sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.

16
Odpady nieujęte w innych grupach.
1601 zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
(włączając maszyny poza drogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 06 i 1608)
16 01 03zużyte opony
16 01 19 tworzywa sztuczne
16 01 22 inne niewymienione elementy
16 01 99 inne niewymienione odpady
1602 odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń
inne niż wymienione w 16 02 15
1603 partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 04 nieorganiczne odpady inne
niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
1680 odpady różne
16 80 01 magnetyczne i optyczne
nośniki informacji

17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
1702 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny
17 02 01drewno
17 02 03 tworzywa sztuczne
1709 inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

19
Odpady z instalacji i urządzeń służących do zagospodarowania odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.
1912 odpady z mechanicznej obróbki odpadów
(np. obróbki ręcznej, sortowania,zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01papier i tektura
19 12 04 tworzywa sztuczne
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 tekstylia

20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
2001 odpady komunalne posegregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 1501)
20 01 01papier i tektura
20 01 11 tekstylia
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 38 drewno inne niż wymienione w
20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
2003 inne odpady komunalne
20 03 07 odpady wielkogabarytowe

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. w Lublinie zaprasza wytwórców odpadów oraz Zakłady Gospodarki Komunalnej do stałej, partnerskiej współpracy z zachowaniem pełnego przestrzegania prawa w zakresie gospodarowania odpadami.

 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.