Nasze Certyfikaty norm
ISO 9001, 14001, 27001
oraz Systemy: EMAS i
Utrata Statusu Odpadu

Certyfikaty norm
ISO 9001, 14001, 27001 oraz Systemy: EMAS i Utrata Statusu Odpadu

Proekologiczne podejście w realizowaniu procesów, będących zakresem działalności  Polskiej Korporacji  Recyklingu Sp. z o. o.  jest obecne w naszej firmie od początku jej istnienia. Pro-środowiskowe podejście naszej organizacji stanowi jedną z „kluczowych kompetencji” oraz stanowi podstawową wytyczną w zakresie strategicznych celów firmy.

Wyrazem podejścia pro-środowiskowego w działalności Polskiej Korporacji Recyklingu, jest wdrożenie (w 2015 roku) i utrzymywanie w strukturach organizacyjnych firmy, Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodnego z ISO 14001.
W następnych latach wdrożono w firmie kolejne systemy zarządzania: Jakością, ISO 9001, oraz bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

W roku 2017, aby dać wyraz naszemu wciąż rosnącemu zaangażowaniu i trosce o środowisko naturalne, wdrożyliśmy w firmie Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS, (ang. Eco Management and Audit Scheme).

Kolejnym krokiem było w roku 2020 podpisanie umowy na weryfikację Systemu zarządzania jakością potwierdzającym stosowanie kryteriów utraty statusu odpadu. Pozytywna weryfikacja systemu zarządzania utrata statusu odpadu zakończyła się uzyskaniem certyfikatu który zaświadcza, że dany system stosuje się w zakresie:
„Odzysk odpadów złomu żelaza i stali, aluminium i miedzi prowadzący do utraty statusu odpadów.”

    Spełniając wymagania:
  • Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
Zaangażowanie Polskiej Korporacji Recyklingu w dbałość o stan środowiska naturalnego przejawia się także w podejmowanych przez nas działaniach, które mają na celu upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów – poprzez organizowanie wydarzeń edukacyjnych oraz przyczynienie się do ograniczenia emisji do środowiska z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez jego właściwe przetwarzanie, prowadzenie procesów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, a co za tym idzie – ograniczanie emisji płynących z produkcji tego sprzętu.

Żywimy przekonanie, iż takie podejście przyczyni się do polepszenia wizerunku firmy oraz pozwoli na długofalowy rozwój oraz podniesienie jakości życia nas wszystkich, a w szczególności zapewnienie bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń.
stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.