Oferta dla importerów
baterii i akumulatorów

Oferta dla importerów baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 nr 79, poz. 666) nałożyła szereg zadań na firmy wprowadzające baterie lub akumulatory do obrotu na rynek krajowy. Dotyczy wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia, oraz niezależnie od tego czy są to baterie i akumulatory przeznaczone bezpośrednio do sprzedaży, czy stanowią część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się firmę, która:

 • wprowadza na terytorium kraju do obrotu baterie lub akumulatory prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem baterii i akumulatorów na potrzeby wykonywanej własnej działalności.


Wprowadzający baterie i akumulatory jest zobowiązany do:

1. Rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nadany przez Marszałka Województwa numer rejestrowy należy umieszczać na fakturach i innych dokumentach związanych z wprowadzanymi bateriami i akumulatorami.

2. Zawarcia umowy w formie pisemnej zarówno ze Zbierającym zużyte baterie (art. 32.1) jak i Przetwarzającym zużyte baterie (art. 36.1) czyli najlepiej bezpośrednio z prowadzącym Zakład Przetwarzania Zużytych Baterii i Akumulatorów posiadającym wymagane decyzje administracyjne oraz numer rejestrowy nadany przez Marszałka Województwa dla prowadzącego taki zakład. (zbiórka i przetwarzanie)

3. Składania do marszałka województwa raportów, w terminie do dnia 15 marca roku następnego:

 • rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 • o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii i akumulatorów


Dodatkowo Zakład Przetwarzania Zużytych Baterii i Akumulatorów przekazuje wprowadzającemu baterie lub akumulatory, a wprowadzający baterie przedkłada marszałkowi województwa załączniki do raportu o osiągniętych poziomach zbierania:

 • wykaz punktów zbierania zużytych baterii lub akumulatorów<
 • wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów
 • o wysokości należnej opłaty produktowej
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

4. Zorganizowania i sfinansowania zbiórki, przetwarzania , recyklingu i unieszkodliwiania.

5. Organizowania publicznych kampanii edukacyjnych i przeznaczania na ten cel 0,1% rocznych przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

6. Umieszczania:

 • symbolu selektywnego zbierania na bateriach i akumulatorach
 • oznaczenia na bateriach i akumulatorach:
  • - symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają <0,002% wagowo kadmu
  • - symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają <0,005% wagowo ołowiu
 • oznaczenia na ogniwach guzikowych symbolu chemicznego Hg, jeżeli zawierają <0,0005% wagowo rtęci
 • informacji o pojemnościach na bateriach przenośnych i akumulatorach przenośnych oraz bateriach samochodowych i akumulatorach samochodowych
 • informacji w języku polskim o rodzaju zamontowanych w sprzęcie bateriach lub akumulatorów oraz jak bezpiecznie je z niego usuną.

Nasza oferta oraz korzyści ze współpracy z Polską Korporacją Recyklingu:

Zapraszamy wszystkie firmy wprowadzające na rynek krajowy baterie lub akumulatory a także firmy wprowadzające produkty lub urządzenia, których częścią przynależną lub składową jest bateria lub akumulator do kontaktu z nami.

 • W ramach naszej działalności oferujemy osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania oraz przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów wobec baterii oraz akumulatorów przez Państwa Firmę wprowadzanych, a tym samym wyeliminowanie konieczności ponoszenia opłaty produktowej w urzędzie marszałkowskim.
 • Sporządzimy dla Państwa wymaganą, prawidłową dokumentację oraz zapewnimy jej prawidłowy obieg
 • Doświadczenie i wiedza pozwoliły stworzyć nam ofertę gwarantującą Klientom najwyższą jakość i korzystne ceny świadczonych przez nas usług
 • Warunki zawieranych umów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
 • Jesteśmy jednym z największych w Polsce Zbierających i Zakładów Przetwarzania baterii i akumulatorów.
 • Współpracujemy w zakresie zbierania z ponad 300 przedsiębiorstwami komunalnymi; ponad 400 sklepami i organizacjami handlowymi, Jednostkami Samorządu terytorialnego, serwisami sprzętu i instalatorami a także rzeszą bezpośrednich wytwórców odbieranych przez nas odpadów.
 • Posiadamy bazę kilkuset własnych punktów odbioru baterii i akumulatorów.
 • Prowadzimy konkursy w zakresie zbiórki baterii dla ponad 300 jednostek oświatowych na terenie województw polski wschodniej
 • W zakresie przetwarzania odpadów baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu – dysponujemy instalacją zapewniającą przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa oraz normami ochrony środowiska do 10 Mg odpadów niebezpiecznych na dobę.
 • Zasięg naszej działalności jest ogólnopolski
 • Współpracujemy od kilku lat z fundacją 3E, która poprzez swe działalnie społecznej edukacji ekologicznej, organizuje i przeprowadza w imieniu Wprowadzających baterie Publiczne Kampanie Edukacyjne
 • Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji handlowych
stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.