Wdrożenie technologii automatycznego i jednoczesnego sortowania oraz inteligentnego systemu regranulacji odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych oraz układu instalacji do stosowania tego sposobu w celu wzmocnienia procesów gospodarowania cyrkulacyjnego


-> English version of this page <-

Projekt z programu:
Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Nazwa Beneficjenta: "Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

Tytuł projektu:

„Wdrożenie technologii automatycznego i jednoczesnego sortowania oraz inteligentnego systemu regranulacji odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych oraz układu instalacji do stosowania tego sposobu w celu wzmocnienia procesów gospodarowania cyrkulacyjnego”

Krótki opis projektu:

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 1 mln euro otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego ukierunkowanego na zagospodarowanie odpadów procesowych powstających w Spółce oraz wytworzenie z nich produktu o wysokim potencjale komercjalizacyjnym Projekt zostanie zrealizowany przez Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o. (dalej: "PKR", "Spółka", "Wnioskodawca") będącą największym Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w regionie Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane we współpracy z partnerem norweskim TOMRA Sorting AS.

W ramach Projektu zostaną wdrożone wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki. Projekt pogłębi również know-how Spółki, a także będzie miał korzystny wpływ na współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Planowane produkty w postaci regranulatu zostaną skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym takich branż jak producenci opakowań, producenci z branży chłodniczej, producenci oświetlenia oraz szeregu innych branż wytwarzających produkty z tworzyw sztucznych, w szczególności polistyrenu wysokoudarowego.

Realizacja Projektu przyczynia się do osiągnięcia założonych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym w szczególności schematu technologie przyjazne środowisku. Planowany Projekt wpłynie korzystnie na zmniejszanie ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wzmocni współpracę z partnerem norweskim, a także przyczyni się do realizacji celu budowy zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw w oparciu o innowacje. Planowane do wdrożenia innowacje są ukierunkowane na zagospodarowanie odpadów, istotnie zmniejszając ich wolumen, a także ograniczając emisję CO2. W Projekcie wykorzystane zostaną efektywne energetycznie urządzenia, co również stanowić będzie wartość z punktu widzenia realizacji celów ww. schematu wsparcia.

Postęp wdrażania: rozpoczęcie projektu , procedura zamówień publicznych

Partner projektu: Tomra Sorting AS

Osoba do kontaktu ze strony Beneficjenta: Witold Chemperek – Wiceprezes Zarządu

Numer Umowy: UWP-NORW.19.01.01-06-0013/20-00

Wartość Projektu: 9 348 000.00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 292 800.00 PLN

Program operacyjny: NORW.00.00.00

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie: 19.1 Nowe produkty i inwestycje

Poddziałanie: 19.1.1 Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • 1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubostwa;
  • 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

https://eeagrants.org/

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.