Akcja zbierania
elektroodpadów w szkołach

Akcja zbierania
elektroodpadów w szkołach

Regulamin

Regulamin Akcji Zbierania Elektroodpadów:

„Gdy chcesz o Planetę dbać, elektrośmieci możesz nam dać !
My je chętnie odbierzemy i przetwarzać dziś będziemy ! - PKR”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady Akcji Zbierania elektroodpadów „Gdy chcesz o Planetę dbać , elektrośmieci możesz nam dać ! My je chętnie odbierzemy i przetwarzać dziś będziemy ! - PKR”(zwanej dalej „Zbiórką”).
 • 2. Organizatorem Zbiórki jest Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15C , 20-234 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000255149, Numer NIP 9462513135, Numer Regon 060131617, Numer BDO 000000198 (zwana dalej „Organizatorem”).
 • 3. Uczestnikami Zbiórki mogą być szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz działające przy nich stowarzyszenia, mające siedzibę i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłosiły uczestnictwo w Zbiórce w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).
 • 4. W ramach Zbiórki Organizator odbierze zużyty, ale kompletny, sprzęt elektryczny lub elektroniczny czyli urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego poprzez kabel, baterie lub akumulator (poza ołowiowym). Urządzenia zużyte, ale kompletne to urządzenia, których nie pozbawiono istotnych elementów, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • W ramach Zbiórki nie przyjmuje się świetlówek oraz tonerów i tuszy luzem, poza urządzeniami drukującymi.
 • 5. Akcja Zbierania elektroodpadów „Gdy chcesz o Planetę dbać , elektrośmieci możesz nam dać ! My je chętnie odbierzemy i przetwarzać dziś będziemy ! - PKR” trwa do końca 2022 roku.
 • 6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania Akcji lub jej wcześniejszego zakończenia, bez podania przyczyn.
 • 7. Organizator zobowiązuje się do odebrania i rozliczenia wszystkich Zbiórek, które zostałyby rozpoczęte lub ich terminy ustalone, przed zakończeniem trwania akcji Zbierania.
 • 8. Termin Zbiórki w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, wyznaczają wspólnie Organizator i Uczestnik Zbiórki.
 • 9. Zbiórka prowadzona jest na terytorium Polski.
 • 10. Wspólnym i nadrzędnym celem zbiórki jest szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy o sposobach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami i akumulatorami.
 • 11. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie www.pkrecykling.pl .
 • 12. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15C , 20-234 Lublin Z Administratorem można kontaktować się: handlowy@pkrecykling.pl
 • 13. Uczestnik Zbiórki, który akceptuje Regulamin, wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie www.pkrecykling.pl

2. ZASADY UCZESTNICTWA w Zbiórce

 • 1. Uczestnik Zbiórki powinien:
  • spełniać warunek, o którym mowa w rozdziale „Postanowienia ogólne” pkt 3
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy – sposób jego dostarczenia podlega ustaleniom między Organizatorem a Uczestnikiem Zbiórki
  • zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
 • 2. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Zbiórce.

3. PRZEBIEG Zbiórki

 • 1. Obowiązki Uczestnika Zbiórki :
  • spełnienie wymogów uczestnictwa
  • dokonanie poprawnego zgłoszenia udziału w Zbiórce
  • wyznaczenie miejsca Zbiórki, zaakceptowanej przez Organizatora
  • wyznaczenie osoby, która będzie koordynatorem Zbiórki, i która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem
  • propagowanie informacji o Zbiórce i jej celach oraz o dacie i miejscu Zbiórki
 • 2. Organizator zapewni Uczestnikowi plakaty informujące o Zbiórce.
 • 3. Organizator odbierze z ustalonego miejsca Zbiórki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrany podczas jej trwania, w terminie ustalonym pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 • 4. Odbiór nastąpi w godzinach ustalonych przez Organizatora indywidualnie z każdym Uczestnikiem.
 • 5. Organizator odbierze zebrany zużytego sprzęt elektryczny i elektroniczny z ustalonego miejsca Zbiórki własnym transportem na własny koszt.
 • 6. Organizator zapewni odbiór każdej ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale Organizator ma jednak prawo odmówić zapłaty za sprzęt niekompletny.
 • 7. Organizator poinformuje Uczestnika o ilości pozyskanego w czasie zbiórki  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia Zbiórki.
 • 8. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego udziału szkoły i placówki oświatowo - wychowawczej, w Zbiórce.

4. NAGRODY I ICH ODBIÓR

 • 1. Organizator przewiduje wynagradzanie Uczestnika Zbiórki (Nagroda).
 • 2. Za każdą 1 tonę (słownie: jedną tonę) zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Uczestnik otrzymuje 200 zł netto, wypłacane na podstawie wystawionej faktury vat lub rachunku.
 • 3. W przypadku braku możliwości wystawienia przez Uczestnika faktury vat lub rachunku, istnieje możliwość wypracowania indywidualnej formy realizacji nagrody – szczegóły do ustalenia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 • 4. Nagrody będą wypłacone po zakończeniu Zbiórki w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury vat lub rachunku.
 • 5. Nagrody będą przyznawane jedynie Uczestnikom spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.pkrecykling.pl
 • 2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych, właściwych przepisów prawa.
 • 4. Organizator ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyn. Zaktualizowany Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.pkrecykling.
 • 5. W sprawach związanych z udziałem w Zbiórce informacji udziela koordynator
  Elżbieta Flis – kontakt telefoniczny: 505 754 955; kontakt mailowy: ela.flis@pkrecykling.pl
stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.