Wdrożenie innowacji procesowej związanej z destrukcją i odzyskiwaniem re-surowców ze zużytych urządzeń chłodniczych (w tym frakcji poliuretanowych jako surowca do wytwarzania eko-sorbentu olejowego) oraz wykorzystaniem odzyskanego gazu jako surowca w procesie kogeneracji

Firma Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. realizuje projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Nazwa projektu:

„Wdrożenie innowacji procesowej związanej z destrukcją i odzyskiwaniem re-surowców ze zużytych urządzeń chłodniczych (w tym frakcji poliuretanowych jako surowca do wytwarzania eko-sorbentu olejowego) oraz wykorzystaniem odzyskanego gazu jako surowca w procesie kogeneracji.”

Krótki opis projektu:

Celem opisywanego Projektu jest wdrożenie w Polskiej Korporacji Recyklingu innowacji procesowej, która umożliwi realizację procesu destrukcji zużytych urządzeń chłodniczych w sposób zgodny z koncepcją zero-waste, a przy tym pozwoli przerobić odzyskane selektywnie frakcje na produkty porecyklingowe o wysokich właściwościach użytkowych. Ambicją Spółki było przy tym opracowanie technologii, która będzie efektywna środowiskowo również poprzez wytworzenie energii zasilającej działanie planowanej linii technologicznej z części odzyskanej frakcji w procesie destrukcji zużytych urządzeń chłodniczych. Wg. rozwiązania Spółki pentany po ich odzyskaniu i oczyszczeniu są wykorzystywane w kogeneracyjnym procesie współspalania wracając tym samym do procesu. Efektem technologii jest również wytworzenie eko-sorbentu olejowego o wysokich właściwościach użytkowych oraz uzyskanie cennych frakcji o wysokim stopniu czystości (frakcja magnetyczna, frakcja miedzi, frakcja aluminium). Bazując na wieloletnich doświadczeniach Spółki, opartych o rezultaty prowadzonych wcześniej procesów badawczych, wdrażanych technologii, a także obserwacjach zmian prawnych oraz faktycznych na rynku zużytych urządzeń chłodniczych, Spółka zrealizowała szeroko-zakrojone prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest technologia o opisanej wyżej charakterystyce. Planowana innowacja procesowa musiała zostać ściśle dopasowana do charakterystyki urządzeń chłodniczych poddawanych demontażowi. Innowacja została opracowana przez Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o. w oparciu o posiadane własne zasoby kadrowe i techniczne (w tym tworzone Centrum Badawczo Rozwojowe), a także współpracę z ekspertami zewnętrznymi - m.in. dr inż. Piotrem Nowakowskim z Politechniki Śląskiej.

Nazwa Beneficjenta:

"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

Numer projektu:

POPW.01.03.01-06-0001/19

Wartość Projektu: 15 942 450,00zł

Wartość dofinansowania: 9 246 000,00zł

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.