Konkurs
na NAZWĘ dla SORBENTU

Konkurs
na NAZWĘ dla SORBENTU

Regulamin Akcji Zbierania Elektroodpadów:

REGULAMIN KONKURSU Polskiej Korporacji Recyklingu sp z o.o. na NAZWĘ dla SORBENTU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Korporacja Recyklingu, Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15c 20-234 Lublin .
2. Konkurs odbywa się w okresie 23.05.2022 r.-31.07.2022 r.
3. Odpowiedzi w Konkursie na nazwę dla SORBENTU należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres sorbent.konkurs@pkrecykling.pl ;
O szczegółach konkursu można dowiedzieć się:
- Podczas event’ów plenerowych, na stoisku Polskiej Korporacji Recyklingu
a) Piknik Ekologiczny, Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, 4.06.2022r (g.10-15);
b) Festyn Edukacyjny „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”, Plac Litewski w Lublinie,12.06.2022r. (g.11-16).
- Na stronie facebook.com/pkrecykling
oraz na stronie www.pkrecykling.pl , zakładka „Aktualności”
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pkrecykling.pl , zakładka „Aktualności”.
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nazwy dla SORBENTU, otrzymywanego z pianki poliuretanowej pochodzącej z poddawanych recyklingowi obudów urządzeń chłodniczych .
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.08.2022,r. a decyzja o wyborze nazwy i przyznaniu nagrody dla osoby, która tę nazwę zgłosiła, opublikowana zostanie na stronie internetowej Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.,tj. Na stronie www.pkrecykling.pl , zakładka „Aktualności”
3. Nagrodą w konkursie jest odkurzacz pionowy firmy Gorenje.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na wskazany przez niego adres e-mail.
5. Zdobywca nagrody musi w terminie siedmiu dni ,od dnia wysłania powiadomienia, odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora wolę odbioru nagrody, pod rygorem utraty do niej prawa.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu poza propozycją nazwy dla Sorbentu ,danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,
2. W Konkursie wezmą udział tylko te propozycje nazwy zawarte w mail’u, które będą zawierały powyższe informacje; wszystkie pozostałe nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane prze Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i oznacza ono,że Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez czas trwania Konkursu.
6. Po wybraniu zwycięzcy i wręczeniu nagrody wszystkie dane osobowe osób biorących udział w Konkursie zostaną w sposób trwały usunięte z baz danych Organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Konkursu
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.